Pogotowie Opiekuńcze „Opoka” jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą która łączy zadania dwóch typów placówek - interwencyjny i socjalizacyjny.
 
Organem prowadzącym placówkę jest Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą główną w Podkowie Leśnej.
 
 
Wychowankami „Opoki” mogą być głównie dziewczęta w wieku od 10 do 18 roku życia, skierowane na podstawie postanowienia  sądu przez PCPR w Białymstoku. 
W wyjątkowych przypadkach, tak by nie rozdzielać rodzeństw, przyjmowani są również chłopcy oraz dzieci młodsze.
Nasze Pogotowie dostępne jest dla dzieci i młodzieży niezależnie od ich wyznania.
 
Cele i zadania
 
Kierując się dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności i praw, placówka podejmuje działania dążące ku wspieraniu jego pełnego rozwoju, motywacji oraz budowania poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Powyższe zadania realizowane są poprzez:
 
  • Zapewnienie wychowankom atmosfery na wzór rodzinnej i warunków rozwoju opartych na zasadach personalizmu chrześcijańskiego.
  • Realizację indywidualnego planu pomocy dziecku, uwzględniającego w szczególności wiek, możliwości psychofizyczne dziecka oraz jego sytuację rodzinną.
  • Przygotowanie dzieci, kończących 18 lat, do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki.
  • Współpracę z rodziną, jeżeli jest to możliwe, umożliwiając dzieciom regularne, osobiste i bezpośrednie kontakty z bliskimi.
  • Dbając o rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny dziecka poprzez pomoc i motywowanie do nauki szkolnej oraz inne aktywności po za szkolne.
  • Objęcie dziecka działaniami profilaktycznymi i terapeutycznymi.